Valuation Expertise:

Pendio valuers specialize in:

 • Vacant Residential Stands Valuations
 • Residential Dwellings Valuations
 • Individual Flats Valuations
 • Sectional Scheme Valuations
 • Vacant Business Stands Valuations
 • Vacant Industrial Stands Valuations
 • Potential Townships Valuations
 • Servitudes Valuations
 • Farms Valuations
 • Livestock Valuations
 • Flats Valuations
 • Shareblock Schemes Valuations
 • Leasehold Valuations
 • Business Properties Valuations
 • Industrial Valuations
 • Agricultural Holdings Valuations
 • Land where mines are situated Valuations
 • Partially Developed Townships Valuations
 • Plantation Valuations

For the following purposes :

 • Purchase and Sales
 • Determine Rentals
 • Financial Institutions (bonds & Securities)
 • Investments
 • Expropriation
 • Compensation Regarding Town Planning Schemes
 • Property Tax
 • Deceased Estates
 • Financial statements
 • Insurance

 


 

Kundigheidsveld:

Pendio Waardasies spesialiseer in die waardering van:

 • Onbeboude woonhuiserwe
 • Woonhuise
 • Individuele woonstelle
 • Deeltitelskemas
 • Onbeboude besigheidserwe
 • Onbeboude nywerheidsgrond
 • Potensiële dorpsgrond
 • Serwitute
 • Plase
 • Lewende hawe
 • Blokke woonstelle
 • Aandeleblokskemas
 • Huurpag / Leasehold
 • Besigheidseiendomme
 • Nywerhede / Pakhuise
 • Landbouhoewes
 • Grond waarop myne geleë is
 • Gedeeltelik ontwikkelde dorpsgebiede
 • Plantasies

Vir die volgende doeleindes:

 • Uitsluitlik aankoop en verkoop
 • Huurbepalings
 • Finansiële instellings (Verbande en Sekuriteit)
 • Beleggings
 • Onteiening
 • Vergoeding m.b.t. dorpsbeplanningskemas
 • Eiendomsbelasting
 • Boedels
 • Finansiële state
 • Versekering

Menu